Najczęściej zadawane pytania

1. Uczestnictwo ucznia w przeprowadzaniu e-sprawdzianów

Zgodnie z Regulaminem Projektu paragraf 5 pkt. 2 c, otrzymanie świadectwa ukończenia kursu przez ucznia uwarunkowane jest udziałem i zaliczeniem minimum 70% wszystkich e-sprawdzianów. Oznacza to, że uczeń może nie uczestniczyć w maksymalnie 29% wszystkich e-sprawdzianów. Realizator kursu - Politechnika Wrocławska, nie określiła minimalnego progu zaliczenia dla każdego e-sprawdzianu, na cele wydania dyplomu ukończenia kursu monitorowany jest udział w e-sprawdzianie.

2. Do uczniów których klas skierowany jest projekt? Które klasy mogą uczestniczyć w projekcie?

Projekt "Matematyka Reaktywacja" jest skierowany do uczniów wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych, bez względu na profil szkoły czy klasy. Warunkiem uczestnictwa jest objęcie ucznia wsparciem w projekcie przez minimum 3 lata szkolne. Z ww. powodu uczniowie szkół 2-letnich nie mogą zostać objęte wsparciem. A w przypadku szkół z 4 letnim system kształcenia, opiekun szkoły podejmuje decyzję czy uczniowie rozpoczną udział od klasy I czy II.

3. Kiedy rozpoczął się się kurs?

Kurs rozpoczął się we wrześniu 2010 r. We wrześniu 2011 r. kurs rozpoczną uczniowie II tury projektu, którzy będą uczestnikami projektu w latach 2011-2014.
We wrześniu 2011 r. odbędzie się również II konferencja, na którą zostaną zaproszeni nauczyciele/opiekunowie. Na konferencji przekażemy nasze doświadczenia związane z e-learningiem w matematyce.

4. Jaka jest wymagana liczba komputerów przy e-sprawdzianach? Co w przypadku, gdy szkoła posiada mniejszą liczbę stanowisk komputerowych niż zgłoszona grupa uczniów do projektu?

Szkoła może przeprowadzić sprawdzian w kilku turach, dostosowując ilość uczniów w każdej turze do ilości stanowisk komputerowych jakimi dysponuje.

5. Jakie są kryteria wyboru szkoły do projektu?

Podstawowym kryterium jest kolejność zgłoszeń.

6. W jaki sposób mogę przesłać deklarację szkoły?

Wypełnioną deklarację szkoły można przesłać w następujący sposób:
a) pocztą tradycyjną na poniższy adres z dopiskiem "Matematyka Reaktywacja"
Biuro Projektu "Matematyka Reaktywacja"
ul. Janiszewskiego 14a, bud. C-11, pok. 602
50-370 Wrocław

b) fax'em na numer:
tel.: +48 71 328 07 51

c) e-mail'em na adres:
mr@pwr.wroc.pl
Uwaga: W przydaku zakwalifikowania się szkoły do projektu należy dostarczyć dokumenty pocztą na adres Biura Projektu Matematyka Reaktywacja

7. Jaki powinien być udział procentowy dziewczynek i chłopców w projekcie?

Beneficjent - Politechnika Wrocławska nie ustanowiła kryterium płci, jako kryterium rekrutacyjnego. Szkoła powinna zgłosić uczestników projektu w podziale na dziewczynki i chłopców w proporcji wynikającej z potrzeb grupy docelowej.

8. Ilu uczniów szkoła może zgłosić do projektu?

Nie istnieje liczba minimalna ani maksymalna uczniów, którzy mogą wziąć udział w projekcie. Szkoła powinna zgłosić liczbę uczniów wynikającą z jej potrzeb.

9. Czy uczniowie, którzy się nie zakwalifikują do udziału w projekcie mogą korzystać z kursu?

Uczniowie szkoły, która została zakwalifikowana do projektu będą mieli możliwość korzystania z e-platformy, jednakże nie będą mieli możliwości uczestniczenia w e-sprawdzianach.

10. Ile jest e-sprawdzianów w trakcie realizacji projektu?

E-sprawdzianów w czasie kursu jest 14. Kolejność oraz ilość e-sprawdzianów w klasie I, II i III jest dowolna. Nauczyciel/opiekun dostosowuje e-sprawdziany oraz materiał dydaktyczny do programu nauczania w swojej szkole. Warunkiem koniecznym jest przeprowadzenie 14 e-sprawdzianów w ciągu 3 lat udziału uczniów w projekcie.